Jeesus ilmus 40 päeva laupäev, 28. mai 2011

Ülesõusmisküünal

1. Oleme nüüdseks viibinud Paasaajas (Ülestõusmisajas) neli nädalat. Oleme ikka veel rõõmsas ja aurikkas Ülestõusmisajas. Peame jätkuvalt vaatlema oma paasaküünalt ning tuletama endale meelde, et Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on saanud võitu patust ja surmast ning tõotab meile ikka igavest elu, kui jääme ustavaks.

2. Nende neljakümne päeva jooksul Ülestõusmispühast Nelipühani ilmus ülestõusnud Jeesus oma apostlitele palju kordi. Selle aja jooksul ilmus Ta, et anda neile vägi patte andestada. Ta ilmus neile ka selleks, et tugevdada nende usku. Neljakümne päeva vältel jagas Ta neile õpetust Jumala kuningriigi ja apostlite tulevase missiooni kohta, milleks oli maailma pööramine katoliku usku.

3. Nelikümmend päeva valmistas Jeesus oma apostleid ette nende tulevaseks missiooniks ja tööks. Peatselt pidid nad vastu võtma Püha Vaimu ja saama tugevdatud maailma pööramise raskeks tööks. Jeesus ütles neile: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.“

4. Sel ajal rääkis Ta neile, et „Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.“ Jeesus ütles apostlitele, et nemad on Tema tunnistajad maailma ees neis asjus. Veel ütles Ta neile, et „kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.“

5. Isa Maximilian Kolbe suhtus sellesse misjonikäsku väga tõsiselt. Üliõpilasena Roomas viibides oli ta tunnistajaks vabamüürlaste 200. aastapäeva tähistamisele. Ta nägi, kuidas nad sammusid rongkäigus läbi Rooma ja Vatikani, kandes loosungeid kirjaga „Saatan hakkab Vatikanis valitsema ja paavstist saab tema teener.“ Ta nägi vabamüürlaste käes ka plakateid, millel Saatan sõtkub püha Miikaeli jalge alla.

6. Isa Maximilian Kolbe oli jahmunud. Kuidas võivad need Meie Issanda Jeesuse Kristuse ja Tema katoliku Kiriku vaenlased olla nii jultunud? Kuidas võime meie tegevusetult paigal istuda, sellal kui vaenlane meid nii uhkelt ähvardab? Siis otsustaski ta asutada Militia Immaculatae.

7. See rüütlite ja sõdurite ordu pidi koos Immakulaatse Neitsiga hakkama võitlema hingede, eriti vabamüürlaste hingede pöördumise ja pühitsemise eest. Isa Maximilian Kolbe nägi juba 1917. aastal, et kuri madu muutub vabamüürluse ja liberalismi kaudu üha jultunumaks.

8. Ta teadis, et Püha Neitsi ja mao vahelise suure lahingu aeg on kätte jõudnud, nagu Ilmutuseraamatus on ette kuulutatud. Ta teadis, et neil kohutavatel ateismi, liberalismi, hedonismi, kommunismi ja vabamüürluse aegadel peavad katoliiklased jagu saama laiskusest, võtma kätte mõõga ja kilbi ning asuma võitlusse.

9. Ja millise mõõga ja kilbi ta siis oma sõduritele andis? Selleks ei olnud oikumenism. Rüütlite relvadeks olid esiteks siiras tahe päästa hingi põrgust ning teiseks Imettegev Medaljon. Nende kahe mõõgaga astuvad Militia Immaculatae rüütlid koos Immakulaatse Maarjaga lahingusse hingede eest Saatana ning tema liberalismi, ateismi ja vabamüürluse armee vastu.

10. Saagem siis sõduriteks selles lahingus. Meie Issand saatis apostlid maailma pöörama. Isa Maximilian Kolbe tegi sedasama. Andkem oma osa töös hingede pöördumiseks. Rääkigem ümbritsevatele inimestele katoliku usust. Me ei tohi karta. Julgustagem neid hingi palvetama ja pöörduma. Levitagem Imettegevat Medaljoni ning anugem Neitsi Maarjat, et ta saavutaks neile hingedele armu.

11. Me satume väga tihti avalikesse kohtadesse. Oleme bussis, rongis, kaubakeskustes. Neil puhkudel saab Immakulaatne Maarja meid kasutada, et aitaksime hingi pöörata. Ta ütles meile Fatimas, et „palju hingi läheb põrgusse…“ ja „palvetage patuste pöördumise eest“. Me peame olema Maarja tööriistad, nagu oli isa Maximilian Kolbe.

12. Suhtugem siis tõsisemalt Kristuse käsku pöörata kõik rahvad. Lugegem isa Maximilian Kolbe kangelasliku elu kohta ja ühinegem tema Militia Immaculataega, Immaculata armeega. Sest temaga koos suudame me töötada hingede heaks, kes tõepoolest kõige rohkem halastust vajavad.