Viies käsk kolmapäev, 20. juuli 2011

tLuk0503Dore_JesusPreachingAtTheSeaOfGalilee1.jpg

Meie Issand Jeesus Kristus õpetas meile, et meie elu peavad valitsema kaks tähtsat käsku: 1. armasta Jumalat üle kõige ning 2. armasta ja kohtle ligimest nagu iseennast. Tänases evangeeliumis räägib meie Issand Jeesus Kristus meile lähemalt ligimesearmastusest.

Konkreetsemalt räägib meie Issand meile täna viiendast käsust. Viies käsk ütleb, et sa ei pea tapma. Ja veelgi konkreetsemalt räägib Jeesus meile täna kohustustest, mille see käsk seab neile, kes tahavad Teda järgida - meile, kristlastele. See käsk puudutab palju enamat kui vaid keha tapmine.

Vihkamine tähendab kurja soovimist ja kurja tegemist teisele inimesele. Vihkamine on armastuse vastand. Armastamine tähendab hea soovimist ja tegemist teisele inimesele. Viies käsk keelab tappa. Teise inimese tapmine on ilmselge kurja tegemine teisele inimesele. Ometi puudutab viies käsk ka teisi viise, millega oma ligimesele halba teeme. Nimelt võime väga mitmel viisil oma ligimest kahjustada.

Näiteks võime vigastada teise inimese keha. Võime kahjustada tema mainet või isegi haavata tema hinge. Seda võime teha tegude, sõnade või mõtetega, soovide või tegematajätmistega. Igasugune teise inimese kahjustamine on viienda käsuga keelatud.

Tänases evangeeliumis õpetab meie Issand meile, et meie õigus (pühadus) peab olema suurem kui oli variseridel ja kirjatundjatel, kuna nemad pidasid küll kinni viiendast käsust tapmise keelu osas, kuid tegid inimestele halba oma sõnade ja mõtetega. Variserid olid täis vihkamist teiste inimeste vastu, olgugi et nad kellegi keha ei tapnud. Viienda käsu kohta õpetab meie Issand meile, et me ei peaks 1. teise inimese peale üleliia vihased olema, 2. me ei tohiks teda pilgata ja 3. teda põlastavalt kohelda. Seega õpetab meie Issand siinkohal meid sellest käsust täielikult kinni pidama. Viies käsk keelab meid mingilgi viisil teisele kurja soovida või teha. Inimese tapmine on ilmselgelt kuritegu teise inimese vastu. Ometi võime me veel väga mitmel eri moel teisele kurja teha - teda lüües, teda pilgates, tema üle naerdes, teda laimates, temast selja taga rääkides, teda liiga karmilt koheldes ja nii edasi. Kõigil neil eri viisidel võime teisele inimesele halba teha, samal ajal Jumala viienda käsu vastu patustades.

Oleme nii katoliiklased kui kristlased. Me ei peaks selles maailmas tegema kurja, vaid head. Peaksime olema teistele eeskujuks, peaksime olema maailma valgus. Me ei peaks teistele haiget tegema, vaid neid aitama. Liigagi sageli kiitlevad katoliiklased, et nad ei tapa kedagi (nagu variserid). Samas aga teeme meie, katoliiklased, teistele halba oma sõnade, mõtete ja soovidega.

Seepärast mõistkem, et viies käsk keelab ükskõik kuidas ligimest kahjustamast. See, kui me ei tapa ega vigasta teise inimese keha, ei tähenda, et me ei tee talle halba oma sõnade või isegi kurjade mõtetega.

Jumal näeb meie hinge ja südame sisse ning teab, kui teisele oma mõtete või soovidega halba teeme. Viimsel kohtupäeval näitab meie Issand meile iga kurja sõna, mõtet ja soovi, millega oleme teistele halba teinud.

Palugem Maarja Immakulaatset Südant, et ta aitaks meil olla tõelised Kristuse järgijad. Palugem temalt, et ta aitaks meil teha teistele head, mitte halba. Palugem temalt, et ta aitaks meil oma mõtteid, sõnu ja soove talitseda. Sest nagu meile ütleb meie Issand, ei saa me taevasse, kui meie õigus (pühadus) pole suurem kui oli variseridel.