Kolm suurt pühakut kolmapäev, 19. oktoober 2011

StFrancisbirds1.jpg

1. Meie, katoliiklased, pühitsesime hiljaaegu kolme tähelepanuväärse pühaku pühi. Suure paavst püha Pius X püha oli septembrikuus, püha Jeesuslapse Teresa püha oli oktoobrikuu kolmandal ning Püha Assisi Franciscuse püha oktoobri neljandal päeval. Need on kolm väga suurt pühakut. Et need pühakud on meile sellised pühad eeskujud, mõtisklegem täna nende rohkete vooruste üle.

2. Kõigepealt: kes on õieti katoliku pühak? Meie püha Katoliku Kirik õpetab meile, et pühakud on meile antud Jeesuse Kristuse eeskujud. Oma elu ja eeskujuga õpetavad pühakud meile, kuidas Jeesus Kristus tahab, et meie elaksime ja käituksime siin maailmas. Nad on elavad eeskujud Jeesusest Kristusest ja meie jaoks seega ideaalkristlased.

3. Pühakud olid alguses tavalised, harilikud mehed ja naised. Ometigi muutsid nad hiljem pühaduse, vooruslikkuse ja Jumala armastamise oma elu kõige tähtsamaks tegevuseks. Katoliku pühakud on pühadust, voorusi ja Jumala armastamist võtnud väga tõsiselt. Oma elu pühendasid nad pühadusele. Pühakud näitavad meile Jeesuse Kristuse õpetusi ja eeskuju. Meil tuleb katoliku pühakud võtta oma ideaaliks selles, kuidas siin maailmas katoliiklase ja kristlasena elada.

4. Püha Pius X oli üks meile antud kristlase ideaal. Ta oli eeskujuks pühaduses ning iseäranis suur eeskuju oli ta meile usus. Ta näitas meile, et me peame oma usku selles patuses maailmas kaitsma ja hoidma. Kurat ja see maailm katsuvad kogu aeg meie usku nõrgemaks teha ja rikkuda. Jeesus ütles meile: « Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Paljud tulevad minu nime all, öeldes: "Mina olen Messias!" ja eksitavad paljusid. »

5. Püha Paulus kirjutab: « Aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane ». Püha Pius X oli selles usuta, protestantlikus ja vabameelseks muudetud maailmas usu ja julguse valguseks. Kui Katoliku Kirikut ründasid modernism ja liberalism, rajas püha Pius X Kirikule palju kaitsebarjääre. Peamiselt tegi ta seda oma kirjutiste kaudu.

6. Püha Pius X andis Kirikule dekreedi Lamentabili, mis on kõigi peamiste tolleaegsete eksituste loetelu ja hukkamõistmine. Samuti andis ta Kirikule entsüklika Pascendi Dominici Gregis, mis selgitas modernistide ohtlikku doktriini. Lisaks kehtestas ta modernismi-vastase vande, mida kohustas kõiki preestreid ja teoloogia õpetajaid andma. Neid ja muidki relvi kasutades ajas püha Pius X modernismi Kirikust eemale ja seepärast on ta meile kangelaslik usueeskuju.

7. Ka püha Jeesuslapse Teresa on meile eeskujuks pühaduses, ennekõike aga armastuses. Ta tegi Jumala ja ligimese armastamise oma elu kõige tähtsamaks tegevuseks. Eriliselt õpetas ta meile neid Jeesuse sõnu: « Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. »

8. Muidugi ongi see tema kuulus « väike tee ». Läbi selle « väikese tee » õpetas ta meid alati olema alandlik ja sõltuv taevasest Isast. Sõltuvus Jumalast ning alandlikkus on voorused, mis otsejoones vastanduvad uhkuse pahele. Sellepärast on ta meile ka suur alandlikkuse eeskuju.

9. Ta õpetas meile: « Armastust näidatakse tegudega. » Oma elu ja igapäevased kohustused kloostris muutis ta pidevaks armastuse ohvrianniks Jumalale. Just see tegi ta nii pühaks. Püha Teresa ütles: « Ma ei tea armastuse kõrval ühtegi muud teed täiuslikkusele… Oo armastus, kuidas on küll meie südamed selle jaoks loodud. » Ta mõistis, et meie hinge täiuslikkus ja pühadus seisab Jumala armastamises ja ligimese armastamises. See on armastuse voorus.

10. Püha Assisi Franciscus on meile samuti pühaduse ja Jeesuse Kristuse hiilgav eeskuju. Iseäranis on ta eeskujuks pühas vaesuses ning materiaalsetest asjadest ja selle maailma rikkusest eemaldumises. Langenud inimloomus on tugevasti ahvatletud rikkusest, luksusest ja ahnusest. Püha Assisi Franciscus võttis relvaks selle kiusatuse vastu meie Issanda Jeesuse Kristuse järgmised sõnad: « Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle! »

11. Püha Franciscus oleks võinud oma isa juures töötades olla väga rikas ja kuulus mees. Kuid Jeesuse Kristuse armu läbi otsustas ta anda kogu oma vara vaestele ja asutada ühe esimestest religioossetest ordudest, mida kutsutakse kerjusmungaordudeks. Frantsiskaanid olid üks esimesi religioosseid ordusid, mis elas täielikult almuste kerjamisest. Enne seda kogusid religioossed ordud oma jõukuse põllumajanduse või omandi abil.

12. Oma eluajal nägi püha Franciscus, et isegi paljud mungad, preestrid ja piiskopid olid rikkuse ja ahnuse läbi rikutud. Ta nägi, et seesuguse ränga pahega võitlemiseks oli tarvilik Jeesuse Kristuse vaesus. Seega sai temast Jeesuse Kristuse vaesuse ja maailma asjadest lahtiütlemise elav eeskuju. Ta jutlustas, et meie varandus peab olema taevas ja mitte siin maa peal. Ta õpetas, et meie tõeline varandus ja rikkus seisab oma hinge päästmises ja taevasse minemises.

13. Need kolm pühakut õpetavad meile kolme suurt voorust: usku, armastust ja püha vaesust. Need pühakud lasevad meil näha, et jumaliku armu abil võime me tõesti elada siin maa peal Jeesuse Kristuse õpetuste järgi. Nad on meile Kristuse ideaalid, ideaalkristlased.

14. Palvetagem seepärast tänasel pühal Missal nende kolme pühaku poole. Palugem, et nad aitaksid meil harjutada neid kristlikke voorusi. Vaadakem täna ohvriks toodava Kristuse pühima Ihu ja Vere poole ning anugem neid voorusi.

15. Pöördugem ka Neitsi Maarja poole ja palugem, et ta aitaks meil nende kolme pühaku eeskuju järgida. Maarja on Immaculata ning ta elas täiuslikult usus, armastuses ja vaesuses. Seepärast suudab ta meie püha Ema ja õpetajana juhtida meid nende kolme pühakuga sama rada mööda.

Püha Pius X, püha Teresa ja püha Franciscus, paluge meie eest!