P. Pius X Vennaskonna üldkapiitli teadaanne kolmapäev, 15. august 2012

Üldkapiitel 2012

Nii nagu teatati 14. juulil 2012 P. Pius X Vennaskonna peamaja kommünikees ajakirjandusele, läkitasid üldkapiitli liikmed ühisavalduse Rooma. See avaldati täna.

Piiskop Bernard Fellay avaldas 16. juulil DICI-le antud intervjuus, et see dokument on "hea võimalus täpsustada meie tegevusplaani oma identiteedi säilitamise nõudmisel, mis on ainus mõjus vahend aitamaks Kirikul kristlust taastada". "Sest,“ ütleb ta, „vaikimine õpetusküsimustes ei ole vastuseks «vaikivale apostaasiale», mille isegi Johannes Paulus II juba 2003. aastal hukka mõistis".

P. Pius X Vennaskonna asutaja, sügavalt austatud peapiiskop Marcel Lefebvre'i haua juurde kogunenud ja oma kindralülemaga ühenduses olevad üldkapiitlil osalejad – Vennaskonna piiskopid, ülemad ja enamus vanemaid liikmeid – tänavad kapiitli lõppedes siiralt Taevast, olles tänulikud 42 aastat kestnud imelise jumaliku kaitse eest meie tööle kesk kriisis olevat Kirikut ja maailma, mis iga päevaga üha enam Jumalast ja Tema seadustest eemaldub.

Tahame väljendada oma tänu igale Vennaskonna liikmele: preestritele, vendadele, õdedele, kolmanda ordu liikmetele; meiega seotud vaimulikele ordudele ja kallitele usklikele nende lakkamatu pühendumise ja tuliste palvete eest kapiitli õnnestumiseks, mida iseloomustasid otsekohesed mõttevahetused ja viljakas koostöö. Iga suuremeelselt talutud ohver ja kannatus on aidanud üle saada raskustest, millega Vennaskond viimasel ajal silmitsi on seisnud. Meie sügav ühtsus Vennaskonna olemuslikus missioonis on taastatud: see on säilitada ja kaitsta katoliku usku, kujundada häid preestreid ja püüelda kristlaskonna taastamise poole. Panime paika ja kiitsime heaks tulevaseks kanooniliseks normaliseerimiseks vajalikud tingimused. Otsustasime, et selleks puhuks kutsutakse eelnevalt kokku nõuandva hääleõigusega erakorraline kapiitel.

Me ei tohi kunagi unustada, et hingede pühitsemine algab alati meist endist. P. Pauluse sõnade kohaselt on see usu vili, mis saab eluandvaks ja tegusaks armastuse tegude kaudu: "Sest tõe vastu ei suuda meie midagi, ükspäinis tõe poolt" (2Kor 13,8) ja "otsekui Kristus on armastanud kirikut ja loovutanud iseenese tema eest... et ta oleks püha ja laitmatu" (Ef 5,25 jj).

Kapiitli arvates on Vennaskonna ülim kohus jätkata Kirikut teenida soovides Jumala abiga katoliku usu tunnistamist kogu selle puhtuses ja ühtsuses seda otsustavamalt, mida tugevamad on meie päevil pidevalt selle usu vastu suunatud rünnakud.

Seepärast on kohane taas kinnitada oma usku Roomakatoliku Kirikusse, ainsasse meie Issanda Jeesuse Kristuse rajatud Kirikusse, millest väljaspool ei ole pääsemist ega võimalust leida pääsemiseks vajalikke vahendeid; usku Kiriku monarhilisse ülesehitusse, mida meie Issand ise soovis, mille tõttu ülim võim üleilmse Kiriku üle kuulub üksnes paavstile, Kristuse asemikule maa peal; usku meie Issanda Jeesuse Kristuse kõikehõlmavasse kuningavõimu, kes on nii loomuliku kui üleloomuliku korra Looja ning kellele iga inimene ja ühiskond peab alluma.

Kõigi II Vatikani Kirikukogu eksitustest rüvetatud uuenduste, samuti sellest tulenenud reformide suhtes jätkab Vennaskond Kiriku muutumatu Õpetusameti deklaratsioonidest ja õpetusest kinni pidamist. See katkematu Õpetusamet on meie kindlaks juhiks, andes ilmutatud usupärandit edasi oma õpetusliku autoriteedi alusel täielikus kooskõlas tõdedega, mida kogu Kirik alati ja kõikjal on tunnistanud.

Oodates päeva, mil saab võimalikuks avalik ja tõsine arutelu, mis aitaks kirikuvõimudel Traditsiooni juurde naasta, juhindub Vennaskond ka Kiriku muutumatust Traditsioonist, mis annab aegade lõpuni edasi usu säilitamiseks ja hingede pääsemiseks vajalikku õpetust.

Soovime ühineda maailma eri paigus tagakiusatavate kaaskristlastega, kes praegu katoliku usu eest kannatavad, kellest mõned lausa märtrisurma surevad. Nende veri, mis on valatud ühenduses meie altaritel toodava Ohvriga, tagab Kiriku tõelise uuenemise in capite et membris vastavalt vanale ütlusele sanguis martyrum semen christianorum (märtrite veri on kristlaste seeme).

"Lõpuks pöörame oma silmad pühimale Neitsi Maarjale, kes kaitseb kiivalt oma jumaliku Poja eesõigusi, Tema au ja Tema kuningriiki nii nagu Taevas, nõnda ka maa peal. Kui sageli on ta tulnud ja kaitsnud, lausa relvastatult kaitsnud, kristlaskonda meie Issanda kuningriigi vaenlaste eest! Anume teda täna, et ta tuleks ja kihutaks Kiriku seest välja vaenlased, kes püüavad hävitada seda põhjalikumalt kui välised vaenlased. Pidagu ta vääriliseks hoida usu ühtsuses, Kiriku armastuses ja pühendumuses Peetruse järeltulijale kõiki P. Pius X Vennaskonna liikmeid ning kõiki preestreid ja usklikke, kes Vennaskonnaga koostööd teevad, et kaitsta meid kirikulõhe eest ja hoida meid eksiõpetusest.

"Innustagu püha peaingel Miikael meid oma tulisusega võitluses Jumala au eest ja oma tugevusega võitluses kuradi vastu."

"Jagagu püha Pius X meile oma tarkust, õpetatust ja pühadust, et sel segaduse ja valede ajal teha vahet tõel ja valel, heal ja kurjal." (Peapiiskop Marcel Lefebvre Albanos 19. oktoobril 1983).

14. juulil Issanda aastal 2012 Ecône'is