Fatima sõnumit mäletatakse kolmapäev, 17. juuli 2013

angelinfatima1.jpg

1. Möödunud nädalal oli mul õnn viibida mõned päevad Portugalis Fatima ilmumiste paigas. Fatima on suurepärane ja imeline koht. Sõitsin sinna autoga pealinnast Lissabonist. See oli ilus ja rahuküllane reis läbi kauni laugjalt künkliku Lõuna-Portugali maastiku. Ning lõpuks Fatima linnakesse jõudes ja tuhandeid väikseid Fatima Jumalaema kujusid kõikjal suveniiripoodide akendel nähes tundsin ma, et see on eriline koht.

2. Kui ma siis viimaks tuntud ilmumiste paika jõudsin, tundsin suurt aukartust. Siin ilmuski Pühim Neitsi Maarja kolmele väiksele karjalapsele 1917. aasta maist oktoobrini iga kuu 13. kuupäeval. Siinsamas olidki 70 000 inimest tunnistajaks hämmastavale “tantsiva päikese” imele. Mõned eksperdid ütlevad, et Fatima ime oli suurim avalik imetegu pärast Punase mere lahutamist Vanas Testamendis, kui iisraellased põgenesid egiptlaste eest.

3. Kuid Fatima on ka tõelise hirmu ja tõelise kurbuse paik, ja see hirm ja kurbus rabas mind seal olles. On ju Fatima keskne sõnum vägagi hirmus ja kurb. Sõnumi tuum on järgmine: 1. Jumal on tänapäeva inimese arvukatest nurjatutest pattudest ja uskmatusest sügavalt solvatud. 2. Jumal palub neil, kes usuvad, ohverdada palveid ja patukahetsustegusid nende pattude ja uskmatuse eest. 3. Need, kes usuvad, peavad palvetama ja tooma ohvreid patuste pöördumise eest.

4. Need kolm punkti moodustavad Fatima põhilise vaimuliku sõnumi: 1. Jumal on sügavalt haavatud; 2. Palve ja ohver pattude eest; 3. Palve ja ohver patuste pööramiseks.

5. Juba enne Taevakuninganna ilmumist Fatimas ilmus lastele kolm korda Portugali Ingel. Ja mida ütles Ingel neile esimesel ilmumisel? “Ärge kartke! Mina olen Rahuingel. Palvetage koos minuga.” Siis põlvitas ta maha koos lastega ja kummardas sügavalt, puudutades laubaga maad. Lapsed tegid tema järgi, puudutades samuti laubaga maad. Seejärel luges Ingel järgmise palve: ‘Mu Jumal, ma usun Sinusse, ma austan Sind, ma loodan Sinule, ma armastan Sind. Ma palun Sinult andestust kõigile neile, kes Sinusse ei usu, kes Sind ei austa, kes Sinule ei looda, kes Sind ei armasta.’

6. Selle esimese ilmumise üle mõtisklemine peaks meid täitma suure kurbusega. Jumal saatis Ingli Fatimasse, et lasta kõlada hoiatusel kogu maailmale: inimkond on Jumalat väga tõsiselt pahandanud. Just siin andis Jumal tänapäeva inimesele teada, et tolle patud on Teda sügavalt solvanud ja haavanud. Ja mis patud need olid: usukaotus, austuse puudumine Jumala headuse ja väe vastu, Jumala peale mitte lootmine, Jumala armastusele mitte vastamine. Need patud solvavadki Ingli sõnul Jumalat sügavalt ja seepärast õpetaski Ingel lastele selgeks selle esimese Fatima palve.

7. Mida ütles Ingel neile teise ilmumise ajal? Lapsed mängisid Lucia maja juures, kui Ingel neile jälle ilmus ja ütles: "Mida te teete? Palvetage, palvetage rohkesti! Jeesuse ja Maarja Pühadel Südametel on teiega seoses halastusplaanid. Palvetage lakkamatult ja ohverdage end Kõigekõrgemale." Siis küsis Lucia Inglilt, kuidas nad peaksid ohvreid tooma. Ingel vastas: "Muutke ohvriks kõik, mis võimalik, ning ohverdage Jumalale hüvituseks pattude eest, millega Teda haavatakse, anudes ka patuste pöördumist. Nii toote oma maale rahu. Mina olen selle kaitseingel, Portugali Ingel. Eelkõige võtke vastu ja taluge alandlikult kannatusi, mis Issand teile saadab."

8. Jällegi kordab ingel, et Jumal on sügavalt haavatud, aga siis palub ta neil palvetada ja tuua patuhüvituseks ja patuste pöördumiseks ohvreid. Jumal tahab, et me palvetaksime ja tooksime ohvreid. Ta tahab, et me Temale hüvitust tooksime. Ta tahab, et me Teda lohutaksime. Ta on meie Isa, ja paljud Tema lastest solvavad teda väga nurjatute pattudega. Fatimas soovis Jumal meilt hüvitamist. Ta ütles meile ka seda, et Ta tahab neid patuseid inimesi meie palvete ja ohvrite abil pöörata. Meie Emand ütles lastele: “Palju hingi läheb põrgusse, sest ei ole kedagi, kes nende eest palvetaks ja ohvreid tooks.”

9. Kuidas ohvreid tuua? Ingel ütles: "Muutke ohvriks kõik, mis võimalik, ning ohverdage Jumalale hüvituseks pattude eest, millega Teda haavatakse, anudes ka patuste pöördumist.” Kõik oma teod saame me muuta ohvriks Jumalale. Seda õpetaski Ingel Fatimas lastele. Me saame ohverdada Jumalale kõik, mis me teeme, et tuua hüvitust pattude eest ja pöörata patuseid.

10. Oma kolmanda ilmumise ajal hoidis Ingel käes karikat, mille kohal rippus õhus Pühim Sakrament. Ingel jättis karika ja Hostia õhku heljuma, laskus koos lastega põlvili ja õpetas neile sellise palve: Pühim Kolmainsus, Isa, Poeg ja Püha Vaim, ma ülistan Sind sügavaima aukartusega. Ma ohverdan Sulle Meie Issanda Jeesuse Kristuse kõige kallihinnalisema Ihu ja Vere, Hinge ja Jumalikkuse kõigil altaritel terves maailmas lepituseks kõigi solvangute, pühaduseteotuste ja ükskõiksuse eest, millega Teda on haavatud. Tema Pühima Südame ja Neitsi Maarja Immakulaatse Südame piiritute teenete läbi anun ma Sinult vaeste patuste pöördumist.

11. Siis andis Ingel lastele püha Armulauda ja ütles: " Sööge ja jooge tänamatute inimeste poolt kohutavalt solvatud Jeesuse Kristuse Ihu ja Verd. Tooge hüvitust nende kuritegude eest ja lohutage oma Jumalat." Taas kord avaldab Ingel lastele, kui solvatud on Jumal tänapäeva inimese pattudest ning kuidas Jumal tahab neilt lohutamist ja hüvitamist.

12. Anugem Fatima Jumalaema, et ta aitaks meil Fatima sõnumit meeles pidada ja selle järgi elada. Uuendagem oma innukust palvete ja patukahetsuse ohverdamisel haavatud Jumala lohutamiseks ja patuste pööramiseks. Palvetagem sageli palveid, mida Taevas meile Fatimas õpetas, ning mõtisklegem nende võimsate sõnade üle. Fatima oli hoiatus ja meeldetuletus tänapäeva inimesele, et Jumal on tõeline, et Ta on sügavalt haavatud ja palub neid, kes Temasse usuvad, lohutada Teda palve ja patukahetsusega ning palvetada ja tuua ohvreid patuste pöördumiseks. Kostku meie eest Fatima Jumalaema ja need kolm last, et oleksime Fatima sõnumile ustavamad.  

- Isa Pezzutti (FSSPX)