Meie Issanda Jeesuse Kristuse kuningriik

Täna on paastuaja neljas pühapäev. Juba kolm nädalat oleme viibinud meeleparanduse ja lihasuretamise üksildases ja hüljatud kõrbes. Me oleme seal koos meie Issanda Jeesuse Kristusega.

Sest niisamuti, nagu Püha Vaim juhtis Jeesuse kõrbesse neljakümneks päevaks ja neljakümneks ööks, nii juhib meie Issand Jeesus Kristus nüüd meid neljakümneks päevaks ja neljakümneks ööks puhastumise kõrbesse. Ta teeb seda meie endi pärast.

Viibigem siis selles paastuaja “kõrbes” keskendunult, tõsiselt ja distsiplineeritult. Ärgem lubagem endid eksitada maailma pahedel ja hullustel, ega ka kurja heidutustel. Saavutagem pigem julgelt oma paastuajaks seatud eesmärke ja otsuseid, et saaksime paremateks meesteks ja naisteks, paremateks katoliiklasteks.

Paastuaja vaim on võitlusvaim. See paastuaja lahing leiab esmalt aset meie endi hinges ning see on tõeline hea ja kurja vaheline heitlus. Kuid maailmas on käimas ka üks veelgi suurem võitlus kahe teineteisega sõjajalal oleva kuningriigi vahel.

Ristimises oleme pühendanud oma ihud ja hinged Jeesusele Kristusele ja Tema Kuningriigile. Oleme tõotanud endid armastusele ja hea tegemisele, aga ka kurja vastu võitlemisele. See on meie Issanda Jeesuse Kristuse Kuningriik, heade tegude kuningriik ja kurja - eriti meis endis peituva - vastu võitlemise kuningriik.

Siiski on selles ilmas veel ka üks teine kuningriik. See riik on sõjajalal Kristuse kuningriigiga, Tema püha evangeeliumi ja õpetustega. See on kurja riik, saatana kuningriik.

Püha Ignatius Loyolast rõhutab oma Vaimulikes Harjutustes, et me peaksime nende kahe, selles maailmas teineteisele vastanduva kuningriigi üle mõtisklema. Need kuningriigid on, ja saavad alati olema teineteisega sõjajalal. Nende vahel ei saa olla mingit rahu. Seepärast peame uuendama oma ristimistõotusi ning pühitsema endid Kristuse kuningriigile.

Meie Issanda Jeesuse Kristuse kuningriik on armastuse riik. Armastus tähendab: esiteks armastada Jumalat üle kõige, teiseks tasakaalukalt armastada iseennast ning kolmandaks armastada oma ligimest. Saatana kuningriik on isekuse riik. Isekus tähendab iseenda üle kõige armastamist. See on moonutatud ja kallutatud arusaam iseendast.

Kristuse kuningriik on Jumalale ja ligimestele hea soovimise ja tegemise riik. Saatana kuningriik on teistelt omakasu pärast soovimise ja võtmise riik.

Kristuse kuningriik on aitamise, halastuse ja julgustuse riik. Saatana kuningriik on haavamise, karmuse ja heidutuste riik.

Kristuse kuningriik on alandlikkuse, Jumalast sõltumise ja andeksandmise riik. Saatana kuningriik on uhkuse, enesele toetumise ja andeksandmatuse riik.

Kristuse kuningriik on oma pattude eest hüvitustegude tegemise ja lihasuretamise riik. Saatana kuningriik on oma pattudele vabanduste leidmise ning oma langenud loomuse ja ihade teenimise riik.

Kristuse kuningriik on Jeesuse Kristuse pärast kannatamise ja tagakiusatud olemise riik. Saatana kuningriik on rasketel aegadel Issanda
Jeesuse Kristuse salgamise või tema pärast kannatamisest keeldumise riik.

Me peame uuendama oma ristimistõotusi ning võitlema Kristuse kuningriigi, headuse kuningriigi eest. Me peame selles maailmas tegema head. See on Kristuse kuningriik, heade tegude, Hea eest võitlemise riik.

Me peame selles maailmas tegema head. Peame tegema head oma peredele. Peame tegema head üksteisele. Peame toitma näljaseid, jootma januseid, riietama vaeseid, külastama vange, vastu võtma kodutuid; peame käima vaatamas haigeid ja matma surnuid. Katoliku Kirik õpetab meile, et need on ihulikud halastusteod.

Neid heategusid üksteisele tehes teeme neid Jeesusele Kristusele Enesele. Tema ütles meile: “Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Samas kehtib see ka meie kurjade tegude kohta, sest kui me teeme kellelegi kurja ja kahju, kui haavame teist inimest, teeme sedagi meie Issandale Jeesusele Kristusele.

Me saame Kristuse Kuningriigi heaks töötada esiteks patuseid hoiatades, teiseks võhikuid õpetades, kolmandaks kahtlejaile nõu andes; neljandaks kurbi lohutades, viiendaks kannatlikult meile osaks saanud kurja kannatades, kuuendaks kõike andestades ning seitsmendaks palvetades elavate ja surnute eest. Kirik õpetab, et need on vaimsed halastusteod.

Pöördugem siis Maarja Pärispatuta Südame poole. Palugem temal meid aidata siin maailmas head teha. Palugem Imettegeva medaljoni Jumalaema aidata meil elada oma elu Kristuse Mäejutluse kohaselt. Palugem Immaculatat aidata meil sooritada ihulikke ja vaimseid halastustegusid Jeesuse Kristuse armastuse pärast. Sest kui meil on kindel lootus tema Pärispatuta Südamele ning kui me tõesti püüame anda oma parima, siis võime saada Jeesuse Kristuse paremateks järgijateks, paremateks katoliiklasteks.

- isa Pezzutti